lv   en   ru 

Par priv?tkl?niku Pied?v?jam Jaunie�iem draudz?gi pakalpojumi Kl?nikas person?ls Cenr?dis Kontakti


Ginekolo?ijas kl?nikas pakalpojumu cenr?dis

1. 1 x viz?te pie ginekologa 42.00

 

2. Atk?rtota viz?te pie ginekologa 42.00
3. Viz?te pie pediatra 37.00
4. Viz?te pie terapeita 23.00
5. Viz?te pie onkologa 46.00
6. Viz?te pie vecm?tes 23.00
7. 1 x viz?te pie urologa  
8. Atk?rtota viz?te pie urologa  
9. Ginekolo?isk? ultrasonogr?fija 32.00
10. USG dzemdes dobumam ar NaCl 49.00
11. Ultrasonogr?fija gr?tniec?m 34.00
12. Aug?a doplerogr?fiska izmekl?šana 54.00
13. Ultrasonogr?fija – stimul?cijas monitor?šana 18.00
14. Kr?šu ultrasonogr?fija 32.00
15. Iekš?jo org?nu ultrasonogr?fija 34.00
16. Sonohisterosalpingogr?fija ar Na Cl 82.00
17. Ultrasonogr?fija vairogdziedzeriem 26.00
18. Neirosonogr?fija 31.00
19. Aug?a sirds kardiotokogramma 12.00
20. Krioterapija 26.00
21. Kondilomu apstr?de ar „Wartex” 8.00
22. Diatermokoagul?cija 31.00
23. Kolposkopija 43.00
24. IUS ielikšana ar pacienta spir?li 31.00
25. IUS iz?emšana 27.00
26. Gr?tniec?bas tests 8.00
27. Onkocitolo?isk? iztriepe 7.00
28. Mikroskopisk? iztriepe 7.00
29. Onkocitolo?isk? iztriepe no kr?ts 7.00
30. Ur?na ekspress anal?ze 5.00
31. I/V injekcija 6.00
32. I/M injekcija 4.00
33. S/c injekcija 4.00
34. I/V sist?mas uzlikšana 13.00
35. Asins anal?�u no?emšana 4.00
36. Dzemdes dobuma aspir?ta citolo?ija 22.00
37. Biopsijas pa?emšana 13.00
38. Šuvju iz?emšana un br?ces apstr?de 10.00

Visas cenas uzr?d?tas eiro.